Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Investor blog
Blog
#c_header_1in-progress

Julkinen terveydenhuolto

Hyvä kansanterveys perustuu nykyaikaiseen terveydenhuoltojärjestelmään, jossa päätökset perustuvat tarkkaan, vakiomuotoiseen tietoon ja jossa helppokäyttöiset järjestelmät voimaannuttavat potilaita. Nortalin digitalisaation ja terveydenhuoltojärjestelmien asiantuntemus auttaa parantamaan kansanterveyttä.

#c_text_photo_2new

Nykyaikaiset järjestelmät ovat investointi kansanterveyteen

Terveydenhuollon kustannukset ovat noin kymmenesosa bruttokansantuotteesta (OECD-maiden keskiarvo), ja väestön ikääntyminen on yksi neljästä maailmanlaajuisesta väestötieteellisestä megatrendistä. Näin ollen terveydenhuoltoon investoitavat varat on kohdennettava huolellisesti.

Tuotannon ohjaus ja palveluiden parempi resursointi ovat tulevaisuuden terveydenhuollon keskiössä. Nortalilla on kokemusta terveydenhuoltojärjestelmien digitalisoinnista sekä mm. datan tietoturvallisesta keräämisestä ja yhdenmukaistamisesta analysointia varten. Näillä ratkaisuilla edistetään parempaa päätöksentekoa ja varojen tehokkaampaa kohdentamista.

Kun julkinen terveydenhuolto digitalisoidaan, kansantauteja voidaan torjua ja kansalaisten terveyttä edistää entistä tehokkaammin IT-järjestelmien avulla. Kansalaiset voivat osallistua henkilökohtaisten tietojensa kerryttämiseen terveydenhuollon järjestelmissä. Näin tietokantoihin saadaan reaaliaikaista terveystietoa, ja niiden avulla voidaan myös tehostaa etähoitoa, joka vähentää sairaalakäyntien tarvetta ja tehostaa esimerkiksi leikkauksenjälkeistä hoitoa.

#c_highlight_block_3new

Terveydenhuolto

Kansanterveyttä koskeva tietopalvelu parantaa hoitoa Liettuassa

Tässä tapaustutkimuksessa kerrotaan, kuinka Nortal auttoi Liettuaa luomaan kokonaisvaltaisen kansallisen terveystietojärjestelmän, joka säästää sekä aikaa että resursseja, jotka voidaan nyt ohjata potilaan hoitoon.

#c_card_blocks_4new

Ratkaisumme

01 / 04

Kansallinen potilastiedon arkisto

Kansallinen terveystietopalvelu muuttaa maan terveydenhuoltoa perustavanlaatuisella tavalla, sillä sen ansiosta kaikki potilaan ja lääkärin välistä yhteydenpitoa edellyttävät hoidon alat voidaan digitalisoida.

Fast Healthcare Interoperable Resources (FHIR) on yksi HL7-perheen (Health Level Seven International) standardiluonnoksista, joka tukee tiedonsiirtoa terveydenhuoltoalan eri ohjelmistojärjestelmien välillä. Kun vakiintuneiden HL7-standardien edut yhdistetään uuteen teknologiaan, voidaan tietoa siirtää tehokkaasti luettavissa olevassa muodossa. Nortalilla on huomattavaa kokemusta HL7 FHIR:n hyödyntämisestä julkisen sektorin terveydenhuollon palveluissa ja se on luonut ensimmäisenä maailmassa HL7 FHIR -standardipohjaisen kansallisen potilastiedon arkiston, joka toteutettiin Liettuassa.

02 / 04

Hoitotietoarkisto

Hoitotietoarkisto tarkoittaa minkä tahansa terveydenhuoltojärjestelmän yleistä ja keskeistä osaa, jossa säilytetään hoitotietoja tietoturvallisella tavalla.

Minkä tahansa asian digitalisointi edellyttää tietoturvallista datan varastointimahdollisuutta ja sen taustalla toimivaa monisyistä liiketoimintalogiikkaa. Nortalilla on laaja kokemus turvallisten, toimivien ja skaalautuvien hoitotietoarkistojen rakentamisesta useissa EU:ssa sekä Lähi-idässä.

03 / 04

Lääkinnällisten tietojen jakaminen

Lääkinnällisten tietojen jakaminen julkisessa terveydenhuollossa on eri toimijoiden välisen sujuvan yhteistyön edellytys. Kun tietoja voidaan vaihtaa reaaliajassa, potilaita pystytään hoitamaan paremmin ja entistä henkilökohtaisemmin.

Sairaaloiden, terveyskeskusten ja terveydenhuollon muiden palveluntarjoajien sairaalat, terveyskeskukset ja terveydenhuoltoalan palveluntarjoajien on voitava jakaa lääkinnällisiä tietoja keskenään tietoturvallisella tavalla. Näin ne pystyvät tekemään entistä tehokkaampaa yhteistyötä potilaiden hoidossa. Nortal on toteuttanut lääkinnällisten tietojen jakaminen hajautettuna ratkaisuna, jossa potilastietoja haetaan vain hoidon yhteydessä ja poistetaan sen jälkeen tietokannasta. Datan yhteensopivuutta koskevan HL7 FHIR standardin avulla varmistetaan, että data on käytettävissä eri sovelluksissa.

04 / 04

Laboratorio

Nortalilla on laboratorioille ratkaisu, jonka avulla näytteiden ja tilausten käsittely on helppoa. Tämä puolestaan auttaa varmistamaan tarkkuuden.

Laboratoriojärjestelmien keskiössä on toiminnan tehostaminen automatisoimalla toiminnot. Järjestelmä on käyttäjän tukena kaikissa vaiheissa. Sen laitteiden laaduntarkastusta koskevat standardit ovat korkeat, tiedonsiirto-ominaisuudet erittäin kattavat ja sen avulla kiireisimmät tilaukset priorisoidaan näkyvästi.

#c_contact_section_5in-progress
#c_card_section_6new

Lue lisää blogistamme

#c_cta_7new

Ota yhteyttä!