#c_header_1in-progress

Julkinen terveydenhuolto

Hyvä kansanterveys perustuu nykyaikaiseen terveydenhuoltojärjestelmään, jossa päätökset perustuvat tarkkaan, varmistettuun tietoon ja jossa helppokäyttöiset järjestelmät sujuvoittavat palvelutuotantoa. Nortalin digitalisaation ja terveydenhuoltojärjestelmien asiantuntemus auttaa parantamaan terveydenhuollon toimivuutta ja asiakaskokemusta.

#c_text_photo_2new

Nykyaikaiset järjestelmät ovat investointi kansanterveyteen

Terveydenhuollon kustannukset ovat noin kymmenesosa bruttokansantuotteesta (OECD-maiden keskiarvo), ja väestön ikääntyminen on yksi neljästä maailmanlaajuisesta väestötieteellisestä megatrendistä. Näin ollen terveydenhuoltoon investoitavat varat on kohdennettava huolellisesti.

Tuotannonohjaus ja palveluiden parempi resursointi ovat tulevaisuuden terveydenhuollon keskiössä. Nortalilla on kokemusta terveydenhuoltojärjestelmien digitalisoinnista sekä mm. datan tietoturvallisesta keräämisestä ja yhdenmukaistamisesta analysointia varten. Näillä ratkaisuilla edistetään parempaa päätöksentekoa ja varojen tehokkaampaa kohdentamista.

Kun julkinen terveydenhuolto digitalisoidaan, kansantauteja voidaan torjua ja kansalaisten terveyttä edistää entistä tehokkaammin. It-järjestelmien avulla jokainen voi osallistua henkilökohtaisten tietojensa kerryttämiseen terveydenhuollon järjestelmissä. Näin tietokantoihin saadaan reaaliaikaista terveystietoa, ja niiden avulla voidaan myös tehostaa etähoitoa, joka vähentää sairaalakäyntien tarvetta ja tehostaa esimerkiksi leikkauksenjälkeistä hoitoa.

#c_text_photo_3new
#c_highlight_block_4new
Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 2022

Terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 2022

Nortalilla olemme jo pitkään toimittaneet digitaalisia ratkaisuja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön. Me uskomme, että myös tulevaisuudessa ratkaisujen tulee toimia asiakasta lähellä, käyttäjäystävällisesti ja saumattomasti.9.-11.5.2022 #atkpaivat

#c_card_blocks_5new

Suunnitellen ja tiedolla ohjaten

01 / 04

Kansallinen potilastiedon arkisto

Kansallinen terveystietopalvelu muuttaa maan terveydenhuoltoa perustavanlaatuisella tavalla, sillä sen ansiosta kaikki potilaan ja lääkärin välistä yhteydenpitoa edellyttävät hoidon alat voidaan digitalisoida.

Fast Healthcare Interoperable Resources (FHIR) on yksi HL7-perheen (Health Level Seven International) standardiluonnoksista, joka tukee tiedonsiirtoa terveydenhuoltoalan eri ohjelmistojärjestelmien välillä. Kun vakiintuneiden HL7-standardien edut yhdistetään uuteen teknologiaan, voidaan tietoa siirtää tehokkaasti luettavissa olevassa muodossa. Nortalilla on huomattavaa kokemusta HL7 FHIR:n hyödyntämisestä julkisen sektorin terveydenhuollon palveluissa ja se on luonut ensimmäisenä maailmassa HL7 FHIR -standardipohjaisen kansallisen potilastiedon arkiston, joka toteutettiin Liettuassa.

02 / 04

Hoitotietoarkisto

Hoitotietoarkisto tarkoittaa minkä tahansa terveydenhuoltojärjestelmän yleistä ja keskeistä osaa, jossa säilytetään hoitotietoja tietoturvallisella tavalla.

Minkä tahansa asian digitalisointi edellyttää tietoturvallista datan varastointimahdollisuutta ja sen taustalla toimivaa monisyistä liiketoimintalogiikkaa. Nortalilla on laaja kokemus turvallisten, toimivien ja skaalautuvien hoitotietoarkistojen rakentamisesta useissa EU:ssa sekä Lähi-idässä.

03 / 04

Lääkinnällisten tietojen jakaminen

Lääkinnällisten tietojen jakaminen julkisessa terveydenhuollossa on eri toimijoiden välisen sujuvan yhteistyön edellytys. Kun tietoja voidaan vaihtaa reaaliajassa, potilaita pystytään hoitamaan paremmin ja entistä henkilökohtaisemmin.

Sairaaloiden, terveyskeskusten ja terveydenhuollon muiden palveluntarjoajien sairaalat, terveyskeskukset ja terveydenhuoltoalan palveluntarjoajien on voitava jakaa lääkinnällisiä tietoja keskenään tietoturvallisella tavalla. Näin ne pystyvät tekemään entistä tehokkaampaa yhteistyötä potilaiden hoidossa. Nortal on toteuttanut lääkinnällisten tietojen jakaminen hajautettuna ratkaisuna, jossa potilastietoja haetaan vain hoidon yhteydessä ja poistetaan sen jälkeen tietokannasta. Datan yhteensopivuutta koskevan HL7 FHIR standardin avulla varmistetaan, että data on käytettävissä eri sovelluksissa.

04 / 04

Laboratorio

Nortalilla on laboratorioille ratkaisu, jonka avulla näytteiden ja tilausten käsittely on helppoa. Tämä puolestaan auttaa varmistamaan tarkkuuden.

Laboratoriojärjestelmien keskiössä on toiminnan tehostaminen automatisoimalla toiminnot. Järjestelmä on käyttäjän tukena kaikissa vaiheissa. Sen laitteiden laaduntarkastusta koskevat standardit ovat korkeat, tiedonsiirto-ominaisuudet erittäin kattavat ja sen avulla kiireisimmät tilaukset priorisoidaan näkyvästi.

#c_contact_section_6in-progress
#c_cta_7new

Ota yhteyttä!

#c_card_section_8new

Lue lisää blogistamme

Read more