Hoitohenkilökunnalle ei enää omia huoneita

April 12, 2023

Nortalin Tilaresurssienhallinta-sovelluksen avulla Satapsykiatrian hoitohuoneet eivät seiso tyhjänä ja niiden käyttöaste moninkertaistuu. Keväällä 2023 valmistuvassa Satapsykiatrian uudisrakennuksessa hyödynnetään tätä sovellusta, jonka avulla tilojen käyttöastetta voidaan kasvattaa nykyisestä 30 prosentista jopa 80 prosenttiin.  Ilman kehitettyä uutta ratkaisua rakennukseen olisi pitänyt rakentaa arviolta jopa kaksi kertaa enemmän huoneita. Dataa hyödyntävä Tilaresurssienhallinta-sovellus on kriittinen tekijä hoitotyön ammattilaisten työn muutoksessa.

HELSINKI (12.4.2023) Sosiaali- ja terveydenhuolto käy läpi mittavia rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia Suomessa – käynnissä on useita toimintamalleihin, prosesseihin ja digitalisaatioon liittyviä uudistus- ja tehostamishankkeita. Esimerkiksi henkilökunnan lukumäärän sijasta uusien sairaalarakennusten huonemääriä suunnitellaan tilojen tavoitekäyttöasteen mukaan. Rakentamiseen liittyvien kustannussäästöjen lisäksi tällä tavoitellaan esimerkiksi tilojen optimaalista käyttöä potilastyöhön, tilankäytön tehostamista sekä muita kustannussäästöjä.

Laaja toimintatapojen muutos – omilla huoneilla Satapsykiatriaan olisi pitänyt rakentaa arviolta jopa kaksi kertaa enemmän huoneita

Porin Tiilimäen sairaalakampukselle toukokuussa 2023 nouseva Satapsykiatrian S-rakennus näyttää esimerkkiä. Tutkimustiedon pohjalta suunnitellussa rakennuksessa potilaat sijoitetaan pääsääntöisesti yhden hengen huoneisiin, ja tilojen suunnittelussa on pyritty mahdollisimman suureen käyttöasteeseen, monikäyttöisyyteen ja muunneltavuuteen. Silloisessa Satakunnan sairaanhoitopiirissä asetettiin hoitohuoneille käyttöastetavoite, joka olisi ollut mahdotonta saavuttaa, mikäli kaikille hoitohenkilökunnan jäsenille olisi rakennettu oma huone; tällöin rakennukseen olisi pitänyt rakentaa jopa kaksi kertaa enemmän huoneita.

“Kyse on todella laajasta toimintatapojen, käytäntöjen ja kulttuurin muutoksesta. Monet ovat tehneet töitä omassa työhuoneessa jopa vuosikymmeniä. Muutoksen tekeminen on usean vuoden yhteinen ponnistus, ja jatkossa hoitohenkilökunnan tulee varata tilat tarpeen mukaan.  Jotta tässä uudessa toimintamallissa voidaan toimia, tarvitsimme toimivan tilaresurssien hallintasovelluksen. Tilavarauksia on mahdotonta pyörittää taulukoilla ja ilman toimivia integraatioita muihin terveydenhuollon järjestelmiin. Teimme paljon selvitystyötä, mutta emme löytäneet olemassa olevaa toimivaa tilahallintaratkaisua, joten meidän täytyi kehittää tarpeisiimme ja tavoitteisiimme sopiva”, kertoo Satasairaalan aikuisten avohoidon muutoskoordinaattori Terhi Kauppila.

Tilaresurssienhallinta-sovellus säästää potilaiden sekä lääkäreiden, hoitajien ja muiden asiantuntijoiden aikaa, vaivaa ja resursseja

Informaatioteknologian ja strategisen digitaalisen liiketoiminnan konsulttiyritys Nortal Suomi sopi sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-yhtiön 2M-IT:n kanssa syksyllä 2021 sairaanhoitopiirien tilaresurssien hallintajärjestelmähankkeesta. Tavoitteena on optimoida Satapsykiatrian uuden sairaalarakennuksen olemassa olevat tilat ja resurssit niin, että terveydenhuollon peruspalveluprosessi toimii saumattomasti ja potilaskeskeisesti uuden sairaalarakennuksen hoitoympäristössä, jossa terveydenhuollon ammattilaisilla ei ole omia työhuoneita. Nykyisten tilojen käyttöaste on ollut noin 30 prosenttia, uudessa Satapsykiatrian sairaalassa tavoitellaan tilaoptimoinnin myötä noin 80 prosentin käyttöastetta.

Tilaresurssienhallinta-sovellusta on pilotoitu kesäkuusta 2022 alkaen Satapsykiatrian nykyisissä tiloissa noin 20 huoneessa ja sitä laajennetaan asteittain. Uuden sairaalarakennuksen valmistuttua varattavia tiloja on noin sata ja käyttäjiä noin 250.

“Kun potilaalle varataan vastaanottoaika, huolehtii järjestelmä siitä, että varattu tila on optimaalinen potilaan tarpeiden ja tarvittavien hoitoresurssien kannalta. Tilanhallintajärjestelmä optimoi tilavaraukset sopiviin vapaisiin tiloihin edellisenä päivänä. Tilojen priorisointi tehdään monipuolisten parametrien, kuten potilaan hoitotarpeen ja huoneen koon pohjalta. Varattu tila tulee näkyviin varauksessa olevien ammattilaisten kalentereihin. Integraatio potilastietojärjestelmään, jossa potilasajanvaraukset tehdään, taas säästää paljon aikaa”, kertoo Nortali Suomen julkisen sektorin ja terveydenhuollon liiketoiminnasta vastaava Petri Anttila.

Matalan koodin toteutus mahdollistaa hoitohenkilökunnan toiveiden viemisen nopeasti Tilaresurssienhallinta-sovelluksen ominaisuuksiksi

Satasairaalan hoitohenkilökunta on osallistunut erittäin aktiivisesti tilahallintajärjestelmän kehittämiseen pilotin aikana. Palautetta kerätään viikoittain ja toiminnallisuuksia kehitetään palautteen pohjalta. Järjestelmän julkisessa kilpailutuksessa päädyttiin low code- eli matalan koodin toteutukseen, mikä mahdollistaa nopean ja ketterän kehityksen. Hoitohenkilökunnan toivomia ominaisuuksia on pystytty toteuttamaan ja viemään tuotantoon jopa viikoissa kuukausien kehityksen sijasta. Samalla monia toiminnallisuuksia siirretään pilviympäristöön, mikä helpottaa ja nopeuttaa jatkokehitystä.

“Ilman pilottia tällaista tilanhallintajärjestelmää sairaalaympäristöön ei voisi kehittää ja ottaa käyttöön, ja yhteistyö 2M-ITn ja Nortalin kanssa on ollut erittäin tiivistä. Satapsykiatrian henkilöstö on tehnyt uraauurtavaa työtä käyttäessään ja kehittäessään Tilaresurssienhallinta-sovellusta, sillä heidän panoksensa tulee näkymään koko sairaalan ja hyvinvointialueen tasolla käytön laajentuessa ja vaikuttamaan siihen, miten tilahallintajärjestelmiä kehitetään ja käytetään jatkossa”, sanoo Satasairaala uudistuu -hankkeen hankejohtaja Anssi Luoma.

Jo pilotointivaiheessa tilavarauksia on tehty tuhansia kuukaudessa. Käytön myötä kertyvää dataa voidaan jatkossa hyödyntää esimerkiksi mahdollisiin tilavarausten kysyntäpiikkien ennakointiin. Kun tilanhallintajärjestelmän käyttö laajenee koko Satapsykiatrian sairaalaan, niin se mahdollistaa tilojen optimoinnin koko sairaalan tasolla. Tulevaisuudessa käyttöastetta ja muuta dataa hyödyntämällä voidaan välttää lisätilojen vuokraustarve esimerkiksi kysyntäpiikkien aikana tai jos osa tiloista on remontin takia pois käytöstä.

Lisätietoja medialle antaa:
Petri Anttila
Partner, VP, eHealth & Government
+358 40 8294650
petri.anttila@nortal.com

Viestinnän ja markkinoinnin yhteystiedot:
Elina Ihme
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
+358 40 869 0722
elina.ihme@nortal.com

Petri Anttila

Petri Anttila

Partner, VP, Government & Health

Aiheseen liittyvää sisältöä