Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Investor blog
Blog

White paper: Digitaalista yritysekosysteemiä rakentamassa

Jarkko Enden, Partner and Head of Technology at Nortal, October 26, 2020

Jotta yritykset pystyvät säilyttämään kilpailukykynsä, niiden on mukautettava strategioitaan, menetelmiään ja organisaatioitaan sekä lyhennettävä teknisten prosessien jaksoja. Ketteryys ei ole enää pelkkä kilpailuetu vaan pikemminkin välttämätön edellytys jalansijan säilyttämiseksi kilpailluilla aloilla. Nortal kehittää teknisiä ympäristöjä nykyaikaisille yrityksille, ja sen lähestymistapa perustuu modulaariseen digitaaliseen ekosysteemiin. Tällainen lähestymistapa on osoittautunut erittäin menestyksekkääksi nykyaikaisessa yritysmaailmassa.

Lataa koko raportti (englanninkielinen pdf)

Monet yritykset ovat juuttuneet puun ja kuoren väliin valitessaan digitalisaatiostrategiaansa. Toisaalta käytössä olevat IT-järjestelmät nähdään yhä enenevissä määrin taakkana: niitä pidetään esteenä, joka hidastaa yritysten muutosta ja hankaloittaa uusien teknologioiden käyttöönottoa. Toisaalta yrityksissä taas pelätään, että uusien teknisten innovaatioiden toteuttaminen voi romahduttaa nykyiset järjestelmät. Vaikka tilannetta ei voikaan korjata yhdellä taikasauvan heilautuksella, uusien teknisten ratkaisujen harkittu käyttöönotto yhdistettynä sopivaan liiketoiminta- ja IT-strategiaan sekä asianmukaisiin kumppanuuksiin voi olla ratkaiseva tekijä, joka lisää nopeasti yrityksen sopeutumis- ja kilpailukykyä.

Nortalin digitaalisen ekosysteemin lähestymistapa mahdollistaa asteittaisen ja jatkuvan parantamisen ja tuo konkreettisia hyötyjä yrityksille. Sen konsepti perustuu näkemykseen, jonka mukaan avoin ja tehokas ohjelmistoarkkitehtuuri on edellytys sille, että yritys voi mukautua alati muuttuviin liiketoimintavaatimuksiin.

IT strategisena kumppanina

Digitaalisen ekosysteemin lähestymistavassa tietotekniikka nähdään yksinkertaisen liiketoiminnon sijaan ekosysteeminä. Koska teknologia voi muuttaa kokonaisten teollisuuden alojen liiketoimintamalleja ja luoda innovaattoreille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, tietotekniikasta on tehtävä johtamisen strateginen kumppani ja liiketoiminnan muutoksen mahdollistaja.

Nämä muuttuvat tietotekniikan ja liiketoimintayksiköiden välisen yhteistyön vaatimukset koettelevat kuitenkin useita liiketoimintoja kattavia massiivisia järjestelmiä (esimerkiksi ERP-järjestelmiä). Ekosysteemilähestymistavan puitteissa vuosien mittaan huomattavasti ydintoimintojensa ulkopuolelle laajentuneita järjestelmiä pyritään palauttamaan takaisin niiden omaan arvokkaaseen rooliinsa.

Ekosysteemilähestymistavan ydin muodostuu mitä erilaisimpien järjestelmien ja laitteiden yksinkertaisesta ja turvallisesta verkostosta ja sen tietojen älykkäästä käytöstä. Koska yksittäisten järjestelmien toimintojen rajaamisen merkitys kasvaa, on ratkaisevan tärkeää valita asianmukaiset tuotteet, niiden käyttökohteet ja ulkoiset IT-palveluntarjoajat.

Tuoteystävällinen arkkitehtuuri

Vaikka maailmanlaajuisesti myytyjen tietoteknisten vakiotuotteiden ja usean vuokralaisen pilvipalvelujen (SaaS) käyttöönotto asettaa omat haasteensa, monimutkaisen digitaalisen ekosysteemin rakentaminen ilman olemassa olevia markkinavalmiita ratkaisuja on liian hidasta, kallista ja riskialtista. Tämän vuoksi ekosysteemimme perustuu palvelutasoarkkitehtuuriin, joka mahdollistaa sujuvan yhteistyön eri tuotteiden ja yksittäisten ratkaisujen välillä.

Tämä on merkityksellistä, sillä monimutkaiset IT-järjestelmät tukevat merkittävää osaa liiketoiminnasta teollisuuden alasta tai käytössä olevista järjestelmistä riippumatta. Tämä pätee esimerkiksi tehdasteollisuuteen, jonka tuotantoratkaisujen ytimessä ovat MES (Manufacturing Execution System) ‑järjestelmät, sekä terveydenhuoltoalaan, jossa EMR (Electronic Medical Record) ‑järjestelmät tai HIS (Hospital Information System) ‑järjestelmät ovat teknisen ympäristön keskiössä.

Tuotantojärjestelmien lisäksi myynnin ja rahoituksen kaltaisten liiketoimintaprosessien tukemiseen tarkoitetut vakiotuotteet ovat ekosysteemilähestymistavassa tärkeitä.

Hyödyt: liiketoiminnan jatkuvuuden ja ketteryyden yhdistäminen

Ekosysteemiin perustuvan lähestymistavan hyötyjä ei voi ymmärtää pelkästään tiettyjen tuotteiden tai moduulien valinnan kautta. On hahmotettava kokonaisvaltainen lähestymistapa, jota sovelletaan kelvollisille ongelmanmäärittelyille perustuvia liiketoiminnalle kriittisiä järjestelmiä toteutettaessa.

Ratkaisulla on erilaisia liiketoiminnallisia ja teknisiä hyötyjä. Yksi tärkeimmistä eduista on se, että yritykset saavat IT-arkkitehtuurin kokonaan omistukseensa ja hallintaansa. Näin johto voi pitää ohjakset käsissään ja hyödyntää lisääntynyttä ketteryyttä reagoidessaan muutoksiin. Samalla se voi käyttää myös ennakoivaa liiketoimintamallia ja kokeilla uusia liiketoimintaideoita matalammalla kynnyksellä.

Siirtyminen digitaaliseen ekosysteemiin

Kaikkien suurten IT-hankkeiden tapaan myös ekosysteemilähestymistapaan siirtyminen onnistuu, kun hanke jaetaan riittävän pieniksi, hallittaviksi komponenteiksi ja ketteriksi kehityskäytännöiksi. Ketterien menetelmien avulla voidaan varmistaa, että muutoksen suunta, laatu ja nopeus koko hankkeen ajan vastaavat tavoitteita. Kun nämä käytännöt yhdistetään DevOps-pohjaiseen jatkuvaan integrointiin ja käyttöönottoon (CI/CD), pienet muutokset voidaan ottaa käyttöön heti. Tämä lähestymistapa vähentää organisaation riskejä, koulutustarpeita, kitkaa ja muutosvastarintaa.

Jos haluat tietää lisää siitä, kuinka rakentaa IT-arkkitehtuuri, joka mukautuu paremmin nykyisiin ja tuleviin liiketoimintatarpeisiin, ja haluat tutustua syvällisemmin digitaalisen yritysekosysteemin hyötyihin, lataa raporttimme ”Digitaalista yritysekosysteemiä rakentamassa”. Voit myös milloin tahansa olla meihin yhteydessä!

Jarkko Enden

Jarkko Enden

Partner, Head Of Technology at Nortal

Jarkolla on lähes 20 vuoden kokemus ohjelmistojen ja digitaalisten palveluiden kehittämisestä, kuten kokonaisarkkitehtuurista, full stack -kehityksestä, konsepti- ja liiketoimintakehityksestä, ketteristä prosesseista, DevOps:ista, ohjelmistoarkkitehtuurista sekä laadunhallintaprosesseista. Viimeisen kymmenen vuoden aikana hän on auttanut muuttamaan suomalaisia terveydenhuoltopalveluja kehittämällä skaalautuvia ohjelmistoarkkitehtuureja ja sovellusekosysteemejä. Jarkko nauttii voidessaan siivota tehottomia...

Aiheseen liittyvää sisältöä