White paper: Digitaalista ekosysteemiä rakentamassa

Jarkko Enden, Partner and Head of Technology at Nortal, October 26, 2020

Jotta yritykset pystyvät säilyttämään kilpailukykynsä, niiden on mukautettava strategioitaan, menetelmiään ja organisaatioitaan sekä lyhennettävä teknisiä kehityssyklejä. Ketteryys ei ole enää pelkkä kilpailuetu vaan pikemminkin välttämätön edellytys jalansijan säilyttämiseksi kilpailluilla aloilla. Nortal kehittää digitaalisia ratkaisuja nykyaikaisille yrityksille, ja sen lähestymistapa perustuu pilvialustan päälle rakennettuun modulaariseen sovellusekosysteemiin. Tällainen lähestymistapa on osoittautunut erittäin menestyksekkääksi nykyaikaisessa yritysmaailmassa.

Lataa koko raportti (englanninkielinen pdf)

Monet yritykset ovat juuttuneet puun ja kuoren väliin valitessaan digitalisaatiostrategiaansa. Toisaalta käytössä olevat it-järjestelmät nähdään yhä enenevissä määrin taakkana: niitä pidetään esteenä, joka hidastaa yritysten muutosta ja hankaloittaa uusien teknologioiden käyttöönottoa. Toisaalta yrityksissä taas pelätään, että uusien teknisten innovaatioiden toteuttaminen voi kestää liian kauan ja rampauttaa nykyisen liiketoiminnan sujuvuutta. Vaikka tilannetta ei voikaan korjata yhdellä taikasauvan heilautuksella, uusien teknisten ratkaisujen harkittu käyttöönotto yhdistettynä sopivaan liiketoiminta- ja it-strategiaan sekä asianmukaisiin kumppanuuksiin voi olla ratkaiseva tekijä, joka lisää nopeasti yrityksen sopeutumis- ja kilpailukykyä.

Nortalin digitaalisen ekosysteemin lähestymistapa mahdollistaa asteittaisen ja jatkuvan parantamisen ja tuo konkreettisia hyötyjä yrityksille. Sen konsepti perustuu näkemykseen, jonka mukaan avoin ja tehokas IT-kokonaisarkkitehtuuri on edellytys sille, että yritys voi mukautua alati muuttuviin liiketoimintavaatimuksiin.

It strategisena kumppanina

Lähestymistavassamme IT nähdään erillisen liiketoiminnon sijaan digitaalisen ekosysteemin mahdollistajana. Koska teknologia voi muuttaa kokonaisten teollisuuden alojen liiketoimintamalleja ja luoda innovaattoreille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, siitä on tehtävä johtamisen strateginen kumppani ja liiketoiminnan muutoksen mahdollistaja.

Nämä muuttuvat IT:n ja liiketoimintayksiköiden välisen yhteistyön vaatimukset koettelevat kuitenkin useita liiketoimintoja kattavia massiivisia järjestelmiä (esimerkiksi ERP-järjestelmiä). Ekosysteemilähestymistavan puitteissa vuosien mittaan huomattavasti ydintoimintojensa ulkopuolelle laajentuneita järjestelmiä pyritään palauttamaan takaisin niiden alkuperäiseen rooliin.

Ekosysteemilähestymistavan ydin muodostuu erilaisten tietojärjestelmien turvallisesta verkosta ja järjestelmien sisältämän datan älykkäästä käytöstä. Koska yksittäisten järjestelmien toimintojen rajaamisen merkitys kasvaa, on ratkaisevan tärkeää valita asianmukaiset tuotteet, oikeat tuotteiden käyttökohteet ja laadukkaat it-palveluntarjoajat.

Tuoteystävällinen arkkitehtuuri

Vaikka maailmanlaajuisesti myytyjen valmisohjelmistojen ja jaettujen pilvipalvelujen (SaaS) käyttöönotto asettaa omat haasteensa, monimutkaisen digitaalisen ekosysteemin rakentaminen ilman olemassa olevia markkinavalmiita ratkaisuja on liian hidasta, kallista ja riskialtista. Tämän vuoksi ekosysteemimme perustuu tuoteystävälliseen API-lähtöiseen arkkitehtuuriin, joka mahdollistaa sujuvan yhteistyön tuotteiden ja mikropalvelujen välillä.

Tämä on merkityksellistä, sillä monimutkaiset it-järjestelmät tukevat merkittävää osaa liiketoiminnasta toimialasta tai käytössä olevista järjestelmistä riippumatta. Tämä pätee esimerkiksi tehdasteollisuuteen, jonka tuotantoratkaisujen ytimessä ovat MES (Manufacturing Execution System) ‑järjestelmät, sekä terveydenhuoltoalaan, jossa potilastietojärjestelmät muodostavat merkittävän osan koko IT-arkkitehtuurista.

Tuotantojärjestelmien lisäksi myynnin ja talouden prosessien kaltaisten liiketoimintojen tukemiseen tarkoitetut valmisohjelmistot ovat ekosysteemilähestymistavassa tärkeitä.

Hyödyt: liiketoiminnan jatkuvuuden ja ketteryyden yhdistäminen

Ekosysteemiin perustuvan lähestymistavan hyötyjä ei voi saavuttaa pelkästään tiettyjen tuotteiden tai moduulien valinnan kautta. On hahmotettava kokonaisvaltainen lähestymistapa, jota sovelletaan kaikkia liiketoiminnalle kriittisiä järjestelmiä rakennettaessa.

Yksi tärkeimmistä eduista on se, että yritykset saavat it-arkkitehtuurin kokonaan omistukseensa ja hallintaansa. Näin operatiivinen johto voi pitää ohjakset käsissään ja hyödyntää lisääntynyttä ketteryyttä reagoidessaan muutoksiin. Samalla voidaan kokeilla uusia liiketoimintaideoita matalammalla kynnyksellä.

Siirtyminen digitaaliseen ekosysteemiin

Kaikkien suurten it-hankkeiden tapaan myös ekosysteemilähestymistapaan siirtyminen onnistuu, kun hanke jaetaan riittävän pieniksi, hallittaviksi komponenteiksi ja otetaan käyttöön ketterät kehityskäytännöt. Ketterien menetelmien avulla voidaan varmistaa, että muutoksen suunta, laatu ja nopeus koko hankkeen ajan vastaavat tavoitteita. Kun nämä käytännöt yhdistetään DevOps-pohjaiseen teknisen kehityksen malliin (CI/CD/IaC), uudistuksia voidaan ottaa käyttöön asteittain. Tämä lähestymistapa vähentää organisaation riskejä, koulutustarpeita, kitkaa ja muutosvastarintaa.

Jos haluat tietää lisää siitä, kuinka rakentaa it-arkkitehtuuri, joka mukautuu paremmin nykyisiin ja tuleviin liiketoimintatarpeisiin, ja haluat tutustua syvällisemmin digitaalisen yritysekosysteemin hyötyihin, lataa raporttimme ”Digitaalista yritysekosysteemiä rakentamassa”. Voit myös milloin tahansa olla meihin yhteydessä!

Jarkko Enden

Jarkko Enden

Partner, Head Of Technology at Nortal

Jarkolla on lähes 20 vuoden kokemus ohjelmistojen ja digitaalisten palveluiden kehittämisestä, kuten kokonaisarkkitehtuurista, full stack -kehityksestä, konsepti- ja liiketoimintakehityksestä, ketteristä prosesseista, DevOps:ista, ohjelmistoarkkitehtuurista sekä laadunhallintaprosesseista. Viimeisen kymmenen vuoden aikana hän on auttanut muuttamaan suomalaisia terveydenhuoltopalveluja kehittämällä skaalautuvia ohjelmistoarkkitehtuureja ja sovellusekosysteemejä. Jarkko nauttii voidessaan siivota tehottomia...

Aiheseen liittyvää sisältöä